Wnioski

Wymogi formalne wniosku egzekucyjnego

Wniosek egzekucyjny powinien odpowiadać wymogom pism procesowych, określonych w art. 126 kpc, oraz 797 kpc tj. pownien zawierać 

2)imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3)oznaczenie rodzaju pisma;

4)świadczenie, które ma być spełnione

5)podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

6)wymienienie załączników.

Strony powinny być oznaczone poprzez podanie danych osobowych bądź firmy oraz wskazywać adres zamieszkania lub adres siedziby. Dodatkowo należy podać znane identyfikatory dłużnika(PESEL, NIP, KRS).

Świadczenie, które ma być spełnione powinno być wyraźnie wskazanie poprzez podanie rodzaju należności(np. należność główna, koszty procesu, koszt zastępstwa prawnego w procesie) oraz jej wysokości a także wskazanie rodzaju egzekwowanych odsetek, ich wysokości oraz daty, od której mają być naliczane.

Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do treści art. 777 § 1Tytułami egzekucyjnymi są:

  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

  • akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

W przypadku, gdy wniosek egzekucyjny złożony jest za pośrednictwem pełnomocnika, do wniosku egzekucyjnego należy załączyć pełnomocnictwo(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawniony do tego podmiot. Nie dotyczy to sytuacji, w której wniosek egzekucyjny składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Pełnomocnikiem może być może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.