RODO

W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 ze zm.) (dalej:u.k.s.)w zgodzie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informuję, że:

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Kiłoczko, Kancelaria Komornicza nr XIX w Szczecinie, ul. Ledóchowskiego Antoniego 19.


W sprawie swoich danych osobowych można się kontaktować się przesyłając e-mail na adres administratora danych t.j. komornik@szczecin-komornik.eu

Celem zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań komornika w związku z prowadzonym postępowaniem oraz wypełnianie innych obowiązków prawnych ciążących na komorniku, a w szczególności archiwizacja dokumentów- w tym akt postępowań egzekucyjnych i innych prowadzonych przez komornika.

4. Podstawą prawną wskazanych wyżej działań jest w szczególności:

a.Obowiązki wynikające z art. 15 rozporządzenia 2016/679 realizowane są na zasadach określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez komornika tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 27 u.k.s.
b. W zakresie prowadzonych postępowań lub czynności podejmowanych przez komornika na podstawie art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2 u.k.s., przepis art. 16 rozporządzenia 2016/679 stosuje się wyłącznie w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
c. W ramach wykonywania przez komornika zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2 u.k.s., skorzystanie przez daną osobę z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, odbywa się wyłącznie w sposób przewidziany w art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Co oznacza istnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt b RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych dotyczących postępowania egzekucyjnego, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych wskazanych w ustawie o komornikach sądowych.

8. W związku z przetwarzaniem przez komornika danych osobowych, w granicach określonych przez art. 164 a u.k.s., można realizować następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

(Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– komornik sądowy nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

e) z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych;

f) z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania nie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

9. W przypadku uznania, że komornik sądowy przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów wskazanych w pkt 4 lub stanowi warunek konieczny do załatwienia indywidualnej sprawy.
11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (z wyłączeniem profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą, żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.